Beskid orientalnie – Z wizytą w krynickich cerkwiach

Tekst: © Jakub Zygmunt / Sądecki Włóczykij

Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Beskid Orientalnie

z wizytą w krynickich cerkwiach

Na przestrzeni wieków Beskid Sądecki nigdy nie był jednolity etnicznie. Zamieszkiwały go różne narodowości. Jego wschodnia część wchodziła w skład Łemkowyny, czyli regionu, w którym dominującą grupą etniczną byli Łemkowie. Obszar ten rozpościerał się od Wierchomli na zachodzie, Leluchowa i Dubnego na południu, Królowej Górnej i Boguszy na północy i dalej na wschód na terenie Beskidu Niskiego. Zawirowania historyczne oraz przede wszystkim wysiedleńcza akcja „Wisła” w 1947 roku sprawiły, że wschodnie tereny Beskidu Sądeckiego opustoszały, a następnie zostały zasiedlone przez ludność polską. Dzisiaj swoją rodzinną ziemię zamieszkuje niewielu Łemków. Najwięcej z tych, którzy powrócili w Beskidy, mieszka w powiecie gorlickim. Jednak również w Krynicy spotkać dziś można niewielką społeczność łemkowską.

Бескід орієнтальні, значыт з візитом в креницкых церквах

Якуб Зиґмунт

Сандецкій Бескід в своій істориі николи не был етнічні єднакій. Жыли в тым реґіоні ріжны нацийональности. Східня част Бескіду входила в склад Лемковины, значыт реґіону, в котрым етнічном більшістю были Лемкы. Обшыр тота обнимала терен од Верхомлі на заході, Лелюхова і Дубного на полудни, Королевы Руской і Боґушы на пілночы і ішла іщы далі на схід на терен Низкого Бескіду. Історичны подіі і предовшыткым акция «Вісла» в 1947 р. спричынили, же східні терены Сандецкого Бескіду зробили ся порожні, а пакзас заселили іх Полякы. Днес на своійрідній землипрожыват невельох Лемків. Найбільше з тых, котры вернули в Бескіды, мешкат в ґорлицкым повіті. Єднак і в Креници жыют днес Лемкы.

Różnice kulturowe

Łemkowie odróżniają się od Polaków nie tylko językiem, który należy do grupy języków wschodniosłowiańskich i jest zapisywany cyrylicą, ale także wyznaniem. W zdecydowanej większości są wyznania prawosławnego lub greckokatolickiego. Podczas wizyty w Krynicy-Zdroju możemy odwiedzić obydwie świątynie, w których modlą się Łemkowie i nie tylko.

Культуровы ріжниці

Лемкы одріжняют ся од Поляків не лем языком, котрый приналежыт до східньославяньской ґрупы і є писаный кірилицьом, але тіж і конфесийом. В більшости топравославны або грекокатоликы. В часі візиты в Креници можеме видіти обі церкви, в котрых молят ся Лемкы, і не лем они.

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju

Pierwsza z nich, cerkiew greckokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła, znajduje się w południowej części miasta przy drodze wyjazdowej w kierunku na Muszynę. Tę imponujących rozmiarów świątynię zbudowano w latach 1875-79, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi. Po II wojnie światowej świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. Dopiero w 1987 r. pozwolono na powrót nabożeństw w obrządku wschodnim, a od 1996 r. stała się ona cerkwią parafialną. Bryła świątyni jest murowana, zbudowana z kamienia i cegły, jednonawowa z poprzecznym transeptem. Ciekawostką jest liczba wieżyczek wyrastających z dachu (wliczając także tę z pobliskiej dzwonnicy) – jest ich 11, czyli dokładnie tyle, ilu było apostołów bez Judasza. Uwagę z pewnością zwróci także rozmiar cerkwi – jest uważana za największą murowaną cerkiew na Łemkowynie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w XIX-wiecznych planach, kiedy zamiarem budowniczych było stworzenie świątyni, która miała stać się łemkowską katedrą. Nigdy jednak do tego nie doszło, ale dzięki śmiałym wizjom dzisiaj możemy podziwiać jej ogrom. Interesujące jest również wnętrze cerkwi. Zaraz po wejściu do środka naszą uwagę przykuje kilka cech typowych dla świątyń obrządku wschodniego. Przede wszystkim ikonostas – wysoka ściana, na której widnieją ikony Jezusa, Maryi, apostołów i świętych. Obecnie tylko górna część miejscowego ikonostasu pochodzi z XIX wieku. Reszta została zrekonstruowana i odnowiona. Warto spojrzeć też na polichromie ścienne oraz ołtarze boczne, które znajdują się w cerkwi od samych jej początków.

Ґрекокатолицка церков св. Петра і Павля в Крениці-Здрою

Перша з них находит ся в полудньовій части міста при выіздовій дорозі в напрямі на Мушыну. Єст то грекокатолицка церков свв. Петра і Павла. Тот імпонуючых розмірів храм был выбудуваный в роках 1875-1879. Возникнул він в місци, де – як ся припущат – істнувал перше деревяный храм. По ІІ світовій войні церков передано римокатолицкому костелови. Аж в 1987 р. дозволено вернути службы в східнім обряді, а од 1996 р. стала ся церков парохіяльном. Обзераючы храм, видно, же єст він муруваный з каміня і цеглы, з єдном навом і пілперечным трансептом. Інтересуючe єст, же вежычок вырастаючых з даху (беручы до увагы тіж тоту з поблизкой дзвінниці) єст 11, значыт докладні тілько, кілько было апостолів без Юды. В середині храму тіж можеме обзерати красны і інтересуючы деталі. Коли войдеме до святыні, то нашу увагу притягне пару характеристичных прикмет типовых для східніх храмів. Предовшыткым бесіда о іконостасі– высокій стіні, на котрій находят ся іконы Христа, Божой Матери, апостолів і святых. Тепер лем його выжня част походит з ХІХ столітя. Решта была реконструувана і одновлена. Окрем того, вартат посмотрити на розпис на стінах та бічны олтарі, котры находят ся в церкви од самого початку. В часі візитызвернеме певністю тіж увагу на тото, як велика єст церков –принимат ся єй за найбільшу мурувану церков на Лемковині, а причын того, чом єст такых розмірів,глядат ся в плянах з ХІХ столітя. Будуючы храм, думано, же буде він в будучым катедральным. Так николи ся не стало, єднак завдякы смілым візиям днес можеме захоплювати ся єй монументальністю.

Cerkiew pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju

Druga krynicka cerkiew, tym razem prawosławna, znajduje się nieco na uboczu i dotarcie do niej może stać się przyjemnym spacerem. Z ulicy Kraszewskiego należy skręcić w ulicę św. Włodzimierza, by po kilku minutach niewielkiej wspinaczki i po minięciu pobliskiego cmentarza dostrzec wyłaniające się charakterystyczne cebulaste wieżyczki. Cerkiew pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju jest nową świątynią, wybudowaną w latach 1983-1996. Posiada ona wyróżniający się od innych cerkwi łemkowskich wygląd. Z bryły wyrasta dokładnie siedem imponujących rozmiarem wież, z których najpotężniejsza liczy dokładnie 46 metrów, co czyni ją najwyższą konstrukcją budowlaną w mieście. We wnętrzu świątyni brak zabytkowych elementów wystroju. Niejednego gościa jednak z pewnością zaciekawi uroda ikonostasu, który tutaj przybiera trójkątny kształt dopasowany do spadających nań ścian dachu. Cerkiew prawosławna w Krynicy wygląda pięknie także z odległości – idealnie się komponuje z otaczającym ją krajobrazem. Aby zobaczyć tę świątynię z innej perspektywy, warto nieco natrudzić się i wyjść w stronę wzgórza Holica (697 m n.p.m.). Możemy to zrobić, kierując się ścieżką prowadzącą od cerkwi do Muzeum Przyrodniczego „Łuczakówka” lub idąc z centrum Krynicy czerwonym szlakiem turystycznym i wchodząc na ulicę Halną. Widok spod Holicy na zabudowania Krynicy oraz prawosławną cerkiew w dole na pewno zapamiętamy na długo. Spacerując tylko po centrum Krynicy, nie poznamy historii wszystkich jej dawnych i obecnych mieszkańców. Krynica-Zdrój to nie tylko popularne polskie uzdrowisko, ale również rodzinny dom dla wielu Łemków, zarówno tych obecnie tu mieszkających, ale także tych, którzy dzisiaj żyją na czużynie – obczyźnie, i nie zapominają w duszy o swojej Łemkowynie.

Церков св. Владиміра в Креници

Друга церков в Креници, тым разом православна, находит ся кус далеко од центра і жебы до ней дойти, можеме піти на прогульку. З головной улиці Крашевского треба скрутити в улицю св. Владиміра. По парох минутах входжыня на невелику гору,коли минеме цмонтір, будеме без проблемів видіти вказуючы ся характеристичны вежычкы. То буде знак, же сме добрі трафили. Церков св. Владиміра в Креници єст новым храмом, котрый побудувано в роках 1983-1996. Выріжнят ся выглядом серед інчых лемківскых церкви. З корпусу вырастат докладні сім імпонуючых розміром веж, з котрых найбільша має аж 46 метрів высоты, што робит з ней найвысшу будовляну конструкцию в місті. В середині церкви не найдеме ниякых забытковых елементів, але напевно заінтересує нас іконостас, котрый гев має форму трикутника допасуваного до впадаючых на него стін даху. Православна церков в Креници выглядат красні тіж з далека – ідеальні компонує ся з гірском околицьом. Жебы видіти тот храм з інчой перспективы, вартат кус ся постарати і выйти в сторону горы Голиця (697 м. н.м.). Можеме тото зробити, ідучы стежком, яка веде од церкви до Природничого Музею«Лучаківка» або ідучы з центра Крениці червеным туристичным шляком і входячы на улицю Гальну. Видок спід Голиці на будовлі Крениці та православну церков в долині напевно запамятаме надолго. Ходячы лем по центрі Крениці, не познаме істориі вшыткых єй давных і теперішных жытелів. Крениця то не лем популярных курорт, але тіж дом для вельох Лемків, так тых гев жыючых, як тіж тых, котры днес мешкают на Чужыні і не забывают в душы о своій Лемковині.

Travelbook Sądecczyzna

To unikalny produkt wydawniczy o naszym regionie autora tego artykułu Kuby Zygmunta wydanego przez wydawnictwo Bezdroża. Do nabycia w dobrych salonach prasowych oraz w sprzedaży wysyłkowej

Zobacz czwarte wydanie magazynu: