Propozycja edukacyjna Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

Tekst: © Paweł Stelmach – Zakład Coachingu i Innowacyjności

Partner artykułu: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Propozycja edukacyjna

Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

Żyjemy w świecie zdynamizowanych przemian, w którym dokonuje się wieloaspektowa transformacja społeczno-gospodarcza, dotykająca również sferę turystyki i rekreacji. Powoduje to konieczność adaptacji do nowych warunków oraz rozwoju innowacyjnych sposobów działania w tych obszarach.
Rośnie zatem zapotrzebowanie na rzetelną i aktualną wiedzę, którą można wykorzystywać do proaktywnego kształtowania przyszłości w wymienionych obszarach. Odpowiedź na to zapotrzebowanie stanowi pakiet propozycji kształcenia wyższego Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków.

Dydaktyka na najwyższym poziomie

Wspomniany Wydział jest obecnie jednym z nielicznych w Polsce Wydziałów Turystyki i Rekreacji, stanowiąc tym samym prawdopodobnie największą wyspecjalizowaną jednostkę naukowo-dydaktyczną w tym obszarze, w naszym kraju, posiadającą zarazem 45-letnią tradycję (powstał w 1976 r.). Równocześnie funkcjonuje on w ramach AWF Kraków, uczelni posiadającej pełne prawa akademickie i prowadzącej szkołę doktorską, co ma charakter nobilitujący. W rankingu czasopisma „Wiadomości Turystyczne” poświęconemu uczelniom wyższym kształcącym na kierunku „turystyka i rekreacja” uzyskał on w 2020 i 2021 r. najwięcej punktów w ramach profilu mieszanego (praktyczno-akademickiego) studiów. Wydział realizuje interdyscyplinarne badania naukowe zjawisk turystyki i rekreacji, kształci studentów na kierunkach: „turystyka i rekreacja”, „turystyka przygodowa” oraz „zarządzanie rekreacją i rozrywką”, a także współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w tych obszarach, w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Polskim Klastrem MICE Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, Krakowską Izbą Turystyki, GOPR, TOPR, PZA i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami. Umożliwia tym samym studentom wszechstronny rozwój zainteresowań oraz pasji w obszarze turystyki i rekreacji, przez co wspiera rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej.

Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką

Od roku akademickiego 2021/2022 Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków proponuje nowy kierunek studiów – „zarządzanie rekreacją i rozrywką”. Jest to innowacyjny i unikatowy w skali międzynarodowej kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu na umiejętne zarządzanie dynamicznie rozwijającymi się oraz zmieniającymi zjawiskami rekreacji i rozrywki. Przygotowuje on zarówno do zarządzania tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi, nasyconymi technologią obszarami rekreacji i rozrywki. Jego uruchomienie było podyktowane zapotrzebowaniem branży rozrywkowej i rekreacyjnej na młodych, dynamicznych, kompetentnych, kreatywnych, otwartych na nowe wyzwania pracowników szeroko pojętego sektora usług rekreacji i rozrywki, zdolnych do realizowania funkcji zarządczych, również w sytuacjach kryzysowych. Szczególne akcenty kształcenia są położone na kreatywność studentów i praktyczne działanie oraz rozwój osobisty. Kierunek „zarządzanie rekreacją i rozrywką” to nowatorski projekt edukacyjny dla tych osób, które chcą kształcić się w zakresie zarządzania, ale również pragną uzyskać wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rekreacji, rozrywki, czasu wolnego oraz szukają nowości na rynku edukacyjnym

Osiągnięcia

Na Wydziale TiR funkcjonują trzy Instytuty: Instytut Turystyki, Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni. Pracownicy Wydziału, zrzeszeni w ww. jednostkach naukowych, integrując prowadzenie badań naukowych z kształceniem studentów, są wyróżniani za swoją działalność. Ostatnio laureatami nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2020 r. w kategorii szczególnych osiągnięć w zakresie dydaktyki za współautorstwo i zredagowanie podręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (PWN 2018) zostały osoby zatrudnione w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania. Publikacja, o której mowa stanowi obecnie jedną z najważniejszych pozycji w Polsce w tej tematyce. Na przełomie 2020 i 2021 r. pracownicy tegoż Instytutu opracowali na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej koncepcję i kompendium dotyczące projektu Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła”, stanowiącego innowacyjny sposób popularyzacji treści turystyczno-krajoznawczych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Nowoczesne technologie

Dlatego też warto, by osoby, które chcą zdobyć najnowszą wiedzę z obszaru turystyki i rekreacji i wykorzystywać nowoczesne technologie do realizowania zadań zarządczych w przedsiębiorstwach – lub innego typu organizacjach – turystycznych i rekreacyjnych, rozważyły wybór kształcenia na kierunkach „turystyka i rekreacja” i „turystyka przygodowa” oraz wszystkich specjalnościach oferowanych na tych kierunkach, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Stanowią one ambitną propozycję dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać współczesne możliwości (w tym technologiczne) do zarządzania sferą turystyki i rekreacji we wszystkich ich obszarach (hotelarstwie, gastronomii, biurach podróży, transporcie turystycznym, krajoznawstwie, spotkaniach, imprezach motywacyjnych, konferencjach i wydarzeniach biznesowych, kulturalnych i sportowych, atrakcjach turystycznych, zarządzaniu destynacjami turystycznymi, spa i wellness, rekreacji kulturowej, ruchowej i sportowej itd.). Kierunki „turystyka i rekreacja”, „turystyka przygodowa” i „zarządzanie rekreacją i rozrywką” w pełni odpowiadają na wyzwania bieżącej rzeczywistości wymagającej biegłego wykorzystywania rozwiązań łączących tradycję z nowoczesnością do organizacji działalności turystycznej i rekreacyjnej. Wspomniane kierunki cieszą się z każdym kolejnym rokiem znaczącym zainteresowaniem kandydatów na studentów, wzmocnioną przyspieszoną transformacją gospodarki w stronę innowacyjnych rozwiązań, która w dobie pandemii COVID-19 w szczególności dotknęła branżę turystyczną i rekreacyjną, eliminując część tradycyjnych miejsc pracy i zastępując je innymi, na które aktualnie rośnie zapotrzebowanie. Kandydaci na kierunki „turystyka i rekreacja” i „turystyka przygodowa” są dobrze zorientowani, jakie możliwości dają omawiane kierunki na aktualnym rynku pracy, że posiadają one ukształtowaną i pożądaną markę. Gwarantują one zdobycie kompetencji pożądanych na współczesnym rynku pracy, dając również możliwość nabycia praktycznego doświadczenia, kontaktów i odbycia staży zawodowych z perspektywą zatrudnienia

Współpraca z przedsiębiorcami

Uzupełnieniem kształcenia przedmiotowego w zakresie teorii na opisywanych kierunkach i specjalnościach jest możliwość bezpośrednich spotkań i realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorcami, m.in. w ramach Polskiego Klastra MICE Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, Krakowskiej Izby Turystyki oraz cyklu spotkań naukowo-branżowych pn. “Technologia w turystyce i rekreacji na AWF Kraków”, w szczególności w ramach praktyk specjalnościowych, realizowanych u ww. partnerów biznesowych Wydziału TiR AWF Kraków. Szczególnie zajmujące i inspirujące są stwarzane dla studentów okazje do integrowania się z firmami, samorządami i organizacjami pozarządowymi oraz współtworzenia z nimi nowych przedsięwzięć i produktów.

Współpraca z przedsiębiorcami

Prowadzone przez Wydział TiR badania i zajęcia dydaktyczne w ramach kierunków i specjalności stanowią podbudowę do działań realizowanych razem z przedsiębiorcami. Wydział TiR znajduje się tym samym w centrum ekosystemu wiedzy i innowacji sprzyjającego wielostronnym transferom wartości.
Opisane działania i możliwości mogą stanąć otworem i przed Tobą – szanowna Czytelniczko i szanowny Czytelniku. Dołącz do nas, by w ramach szerokiego spektrum realizowanej przez nas współpracy absorbować kluczowe współcześnie zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujące sukces w przekształcającej się branży turystycznej i rekreacyjnej!

Zobacz czwarte wydanie magazynu: