Wstęp / Introduction

Tekst i fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Od redakcji

Pierwsze wydanie naszego magazynu to duże wydarzenie, zarówno dla całego zespołu jak i dla mnie osobiście. A nawet przede wszystkim dla mnie. To jeden z owoców kilku lat zdobywania i poszerzania wiedzy, nabywania umiejętności, projektowania, kompilowania narzędzi oraz wdrażania różnych koncepcji. Od lat staram się połączyć moje wykształcenie (turystyka i fotografia) z pasją i chęcią ciągłego dążenia do samorozwoju (grafika i marketing). Od zawsze była mi bliska promocja miejsca z którego pochodzę i które uważam za jedyne w swoim rodzaju.

Sądecczyzna zasługuje na odpowiednią promocję i prezentację w oparciu o profesjonalne i solidne merytorycznie materiały. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w ostatnich latach coraz bardziej się rozwija. Pragniemy być znaczącym elementem w komunikacji pomiędzy podmiotami promującymi miejsca a finalnymi odbiorcami, którymi wierzymy, że będą zarówno mieszkańcy Sądecczyzny, potencjalni turyści spoza regionu oraz turyści zagraniczni.

W tym numerze wydania pokazujemy wybrane przez nas miejsca i atrakcje turystyczne. Pragniemy pokazywać przekrojowo atrakcje Sądecczyzny, od tych sztampowych i znanych od lat, po nowe oraz mniej znane i nietypowe. Nie traktujemy naszego magazynu jako przewodnika turystycznego, gdzie opisane będzie wszystko – nie taki jest nasz cel. Celem jest pokazanie szerszego kontekstu Sądecczyzny na wielu płaszczyznach. Promujemy również lokalny biznes związany z turystyką oraz osobistości związane z naszym regionem.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem magazynu „Odkryj Beskid Sądecki”.

Redaktor naczelny – Konrad Rogoziński

 

The first issue of our magazine is a huge event for both the whole team and me. First and foremost, for me. It is an outcome of gaining and expanding knowledge, acquiring skills, designing, compiling tools and implementing various ideas. For many years, I have been trying to combine my education (tourism and photography) with passion and a constant drive to develop myself (graphics and marketing). I have always been eager to promote the place where I come from since I perceive it as unique.

Sądecczyzna deserves proper promotion and presentation based on professional and relevant content. Cooperation between public and private sectors and non-governmental organizations has been evolving gradually in the recent years. We wish to be a significant element in communication between entities promoting various places and final customers i.e. residents of Sądecczyzna, potential tourists outside our region and foreign ones.

In this issue we present places and tourist spots chosen by us. We desire to show a variety of tourist attractions in Sądecczyzna – the most popular and iconic ones, the new ones, the less recognized ones and the unusual ones. We do not treat our magazine as a book guide where everything will be described – this is not our aim. Our aim is to show Sądecczyzna in a broader context at numerous levels. Moreover, we promote local business connected with tourism and personalities from our region.

We encourage you to familiarize yourself with the first issue of ‘Odkryj Beskid Sądecki’ (‘Discover/Explore the Beskid Sądecki’).

The chief editor,  Konrad Rogoziński